שדגשדג שדג שדג שדג שדג דשג שדג
געכגכע גכע כגע כגע כגע כגעכג עכגע כגע גכע גכעגכ עכגע כגע|
גכ עגכע כג עגכע כגע כגע כג